Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van NOIT Computers

1 Definities

1.1 Klant: natuurlijke personen, rechtspersonen en personen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep, die wederpartij zijn bij offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten en

daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. Indien met de Klant meerdere (rechts-)personen of vennootschappen (kunnen)

worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met NOIT Computers gesloten Overeenkomst.

1.2 Overeenkomst(en): contractuele verhouding(en), waarbij NOIT Computers zaken levert,

diensten verricht, opdrachten uitvoert of werken tot stand brengt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Voorzover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders te kennen is gegeven, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes en acceptatie

daarvan, aanbiedingen, mededelingen, contractuele verhoudingen en aanvaarding van orders door NOIT Computers, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van de Klant

naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. NOIT Computers wijst uitdrukkelijk de door de Klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze

dan ook nimmer geaccepteerd.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met NOIT Computers te zijn overeengekomen.

2.3 De onderhavige algemene voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle door NOIT Computers gedane aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door NOIT Computers aan te geven termijn geldig. Ook na tijdige en volledige

aanvaarding van de aanbieding kan deze nog gedurende 5 (vijf) werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen door NOIT Computers.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding NOIT Computers heeft bereikt dan wel NOIT Computers, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met

de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.3 Indien in de acceptatie door de Klant voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in de vorige leden bepaalde de

Overeenkomst pas tot stand, indien NOIT Computers aan de Klant schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen op de aanbieding in te stemmen.

3.4 Alle door NOIT Computers bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en anderegegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven, zonder dat de Klant hier rechten aan kan

ontlenen. Deze zijn voor NOIT Computers slechts bindend, indien NOIT Computers zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Alle technische specificaties worden verder door

NOIT Computers afgegeven onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele technische afwijkingen.

3.5 Voor leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging

beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van NOIT Computers is terzake beslissend.

3.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Indien

en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de

desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

3.7 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of vandeze algemene voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door

personeel van NOIT Computers of namens NOIT Computers gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van NOIT Computers, binden NOIT

Computers slechts, indien deze door NOIT Computers schriftelijk zijn bevestigd.

4. Levering, eigendomsovergang en risico

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf/magazijn van NOIT Computers.

Als tijdstip van levering geldt het moment waarop aan de Klant is gemeld dat de zaken in het bedrijf/magazijn van NOIT Computers gereed staan. Behoudens het bepaalde in artikel

5 gaat het risico en de eigendom van de zaken op dat moment op de Klant over en staan deze zaken voor diens rekening en risico bij NOIT Computers opgeslagen.

4.2 Vanaf het moment dat de zaken waarvan op de wijze als bedoeld in artikel 4.1 aan de Klant is gemeld dat deze gereed staan, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn

rekening en risico. Na een periode van 14 (veertien) dagen is NOIT Computers, mede gelet op haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken.

De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van de Klant, onverminderd al de overige rechten van NOIT Computers

4.3 De Klant is verplicht aan NOIT Computers de opslagkosten volgens het bij NOIT Computers gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te

vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum. Dit geldt

zowel voor verkochte zaken als voor zaken die door NOIT Computers in opdracht van de Klant zijn bewerkt / gerepareerd.

4.4 Indien de zaken die voor rekening en risico van de Klant staan opgeslagen als bedoeld in artikel 4.2, niet binnen 14 (veertien) dagen worden opgehaald na bewerking / reparatie, is

de Klant verplicht tot betaling van de opslagkosten, op de wijze als genoemd in artikel 4.3.

5. Eigendomsvoorbehoud

NOIT Computers behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant geleverde

zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken volledig is voldaan. Indien NOIT Computers ten

behoeve van de Klant en door de Klant te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt

de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de Klant ook deze vorderingen geheel heeft

voldaan.

5.1 Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die NOIT Computers tegen

de Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in één of meer van zijn

verplichtingen jegens NOIT Computers.

5.3 Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Klant is overgegaan, mag deze

de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het

bepaalde in lid 6 van dit artikel.

5.4 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Klant zijn overgegaan en zich

nog in handen van de Klant bevinden, behoudt NOIT Computers zich hierbij reeds nu voor

alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van

vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die wij dan uit welken

hoofde dan ook nog tegen de Klant mochten hebben.

5.5 De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige

zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van NOIT Computers te bewaren. De Klant is

verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings-

, en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze

verzekeringen aan NOIT Computers op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle

aanspraken van de Klant op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde

verzekeringen zullen, zodra NOIT Computers te kennen geeft dit te wensen, door de Klant

aan NOIT Computers worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in artikel 3:239 BW,

tot meerdere zekerheid van de vorderingen van NOIT Computers tegen de Klant.

5.6 Indien de Klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens NOIT Computers

tekortschiet of NOIT Computers goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal

tekortschieten, is NOIT Computers gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken terug te nemen. De Klant machtigt NOIT Computers hierbij reeds nu voor alsdan om

de plaats te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden. Na terugneming zal de Klant

worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de

oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

De Klant verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, niet aan derden te

cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOIT

Computers.

5.7 De Klant verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra NOIT Computers de wens

daartoe te kennen geeft, aan NOIT Computers te verpanden op de wijze, zoals aangegeven

in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van NOIT Computers uit

welke hoofde dan ook tegen de Klant.

6. Leveringstermijnen

6.1 Alle door NOIT Computers genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld

op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan NOIT Computers

bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen gelden opgegeven levertijden bij benadering en zijn nimmer te

beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook,

geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

6.2 NOIT Computers is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij

afzonderlijk kan factureren; de Klant is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het

bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

6.3 Indien geen levertijd is overeengekomen/vermeld geldt een termijn van 5 (vijf) weken na

orderbevestiging. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de Klant uitsluitend het

recht om, bij aangetekend schrijven, NOIT Computers op deze overschrijding te wijzen en

dient NOIT Computers nog een uiterste levertermijn van tenminste 5 (vijf) werkdagen te

verschaffen, welke ingaat bij ontvangst van de betreffende ingebrekestelling.

7. Verpakking en verzending

7.1 Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de zaken op een wijze zullen worden

geleverd, welke afwijkt van het bepaalde in artikel 4.1., geschiedt de wijze van transport,

verzending, verpakking e.d., indien geen nadere aanwijzing door de Klant aan NOIT

Computers is verstrekt en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door

laatstgenoemde, voor rekening en risico van de Klant, zonder dat NOIT Computers hiervoor

enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de Klant inzake het

transport/de verzending worden slechts uitgevoerd, indien de Klant schriftelijk heeft

verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Indien de vervoerder vordert dat op

vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor

rekening en risico van afzender zijn, zal NOIT Computers op naam van de Klant de

documenten ondertekenen.

7.2 De zaken zullen door NOIT Computers worden bezorgd af vestiging NOIT Computers, dan

wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de

wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

7.3 Wanneer NOIT Computers voor de verpakking en het transport haspels, laadborden, pakjes,

kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen

voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de

Klant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze haspels etc. terug te zenden

binnen maximaal drie maanden naar het door NOIT Computers opgegeven adres. Indien de

Klant hiermee in gebreke blijft, is hij zonder nadere ingebrekestelling schadevergoeding

verschuldigd aan NOIT Computers. Daarnaast zal de Klant met de bij hem vrijgekomen

verpakkingen van door NOIT Computers geleverde zaken handelen op een wijze die in

overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De Klant vrijwaart

NOIT Computers voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke

voorschriften.

8. Klachten / Garantie

8.1 De Klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking onmiddellijk na ontvangst op

eventuele tekorten of beschadigingen te controleren.

8.2 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij

(af)levering aanwezig zijn, dient de Klant op de afleveringsbon, de factuur en/of de

vervoersdocumenten te (laten) vermelden bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt

hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet

meer in behandeling genomen.

8.3 Alle door NOIT Computers te verrichten prestaties uit de Overeenkomst zullen zorgvuldig en

vakbekwaam worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Tenzij anders

overeengekomen, geldt voor:

a. door NOIT Computers vervaardigde en aan de Klant geleverde zaken een

garantietermijn van 1 (één) jaar;

b. door NOIT Computers aan de Klant geleverde overige zaken de garantie van de

desbetreffende toeleverancier/fabrikant. NOIT Computers zal de Klant voorzover

mogelijk op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen;

c. door NOIT Computers ten behoeve van de Klant verrichte diensten een garantietermijn

van 3 (drie) maanden.

8.4 De garantietermijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel vangt aan op het moment van levering

ex artikel 4.1, dan wel de voltooiing van de diensten. De garantietermijn zal niet worden

onderbroken door een eventuele reparatie, dan wel vervanging van een zaak, noch zal na

reparatie dan wel vervanging een nieuwe garantietermijn aanvangen.

8.5 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst niet zijnde de tekorten en beschadigingen

als bedoeld in artikel 8.2 moeten schriftelijk volledig en duidelijk omschreven worden

ingediend bij NOIT Computers binnen 5 (vijf) dagen nadat de Klant de gebreken heeft

geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg

hebben dat de Klant zijn rechten terzake verliest.

8.6 Indien de Klant binnen de in lid 5 bedoelde termijn geen klacht heeft ingediend, kan hij op

het gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Overschrijding van de in het vorige lid

bedoelde termijn is echter verschoonbaar in het geval de overschrijding niet aan de Klant

kan worden toegerekend.

8.7 Klachten ontheffen de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens NOIT Computers

8.8 Geen klacht wordt aanvaard over geleverde zaken, die wel aan de kwaliteiten voldoen, maar

die niet geschikt blijken te zijn voor het doel, waarvoor de Klant deze wenst te gebruiken.

8.9 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14

(veertien) dagen na verzenddatum der facturen.

8.10 Indien de klacht door NOIT Computers gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht

de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, één en

ander ter keuze van NOIT Computers, zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen

gelden op welke vergoeding dan ook. NOIT Computers behoudt zich het recht voor de

eventueel uit ontbinding voortvloeiende retourzendingen voortvloeiende creditering te

verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden zaken, met een

minimum van Euro 25,--.

8.11 Retournering dan wel toezending ter reparatie / vervanging van het geleverde kan slechts

geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de NOIT Computers en dient

altijd franco te geschieden.

8.12 Indien reparatie om technische redenen, zulks uitsluitend ter beoordeling van NOIT

Computers, niet (meer) mogelijk is, zal NOIT Computers slechts gehouden zijn de waarde in

het economisch verkeer te vergoeden, die het te repareren onderdeel op dat moment heeft.

9. Prijzen

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen:

a. gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van

inkoopprijzen, lonen, loonkosten, speciale- en overheidslasten, vrachten,

assurantiepremies en andere kosten;

b. gebaseerd op levering af bedrijf NOIT Computers, magazijn of andere opslagplaats;

c. exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;

d. exclusief de kosten van vervoer en verzekering;

e. vermeld in Euro's.

9.2 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren welke bij het tot stand

komen van de Overeenkomst niet goed of niet konden worden voorzien of overzien, is NOIT

Computers gerechtigd deze hogere kosten aan de Klant door te berekenen.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen voor het verrichten van

diensten of het uitvoeren van werken gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst binnen

de bij NOIT Computers geldende gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien

werkzaamheden moeten worden verricht buiten de voor NOIT Computers geldende gewone

werkuren of gewone werkdagen, is NOIT Computers gerechtigd de daaraan voor hem

verbonden extra kosten aan de Klant door te berekenen.

10. Betaling

10.1 Betaling geschiedt, tenzij anders overeengekomen, altijd door middel van contante betaling.

Indien anders is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag na de datum van de

factuur, welke na uitvoering van de Overeenkomst – of bij uitvoering in gedeelten, na

uitvoering van een gedeelte van de Overeenkomst – wordt toegezonden, uiterlijk binnen 10

(tien) kalenderdagen op de rekening van NOIT Computers zijn ontvangen, tenzij op de

overeenkomst anders staat vermeld.

10.2 NOIT Computers is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (eerder)

te presteren van de Klant zekerheid te eisen, inhoudende dat zowel aan de betaling als de

overige verplichtingen zal worden voldaan. Voorts is NOIT Computers te allen tijde

gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.

10.3 Bij niet- of niet-tijdige betaling is NOIT Computers gerechtigd – naar haar keuze – de

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel te beëindigen, onverminderd haar

overige rechten.

10.4 Indien geen uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven binnen de

overeengekomen termijn c.q. termijnen door aan de Klant toe te rekenen omstandigheden,

leidt dit niet tot opschorting van de betalingsverplichting van de Klant. Hij blijft gehouden op

het overeengekomen tijdstip te betalen.

10.5 Bij niet tijdige betaling is de Klant door het enkele overschrijden van de voor de betaling

geldende termijn vanaf het overschrijden van de termijn tot de dag van volledige betaling

over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke rente plus

2%.

10.6 Indien de Klant één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt,

worden alle overige ten aanzien van de Klant openstaande vorderingen opeisbaar.

10.7 Indien onder de Klant beslag wordt gelegd, een verzoekschrift door of tegen de Klant wordt

ingediend strekkende tot diens faillietverklaring (al dan niet via eigen aangifte) of indien de

Klant zelf een verzoekschrift indient bij de rechtbank strekkende tot verlening van een

(voorlopige) surséance van betaling of (voorlopige) toepasselijkheid van de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen, worden al zijn schulden aan NOIT Computers direct

volledig opeisbaar. De Klant is verplicht om, indien één of meerdere van de in dit artikellid

genoemde situaties zich voordoen, dit per ommegaande aan NOIT Computers te melden. De

Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening.

10.8 Kosten van maatregelen die NOIT Computers in of buiten rechte maakt in verband met het

tekortschieten van de Klant in de nakoming van verplichtingen jegens NOIT Computers,

komen geheel voor rekening van de Klant. De vergoeding voor incassokosten bedraagt 15%

van het te incasseren bedrag met een minimum van Euro 25,-- per te incasseren bedrag.

10.9 NOIT Computers is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de Klant te verrekenen met

hetgeen NOIT Computers aan de Klant verschuldigd is.

10.10 Zaken die NOIT Computers voor bewerking of reparatie onder zich heeft, hoeft NOIT

Computers niet eerder aan de Klant terug te geven dan nadat de Klant al hetgeen hij uit

welke hoofde dan ook aan NOIT Computers verschuldigd is aan NOIT Computers heeft

voldaan.

11. Aansprakelijkheid

11.1 NOIT Computers aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor

zover dit uit dit artikel blijkt.

11.2 De totale aansprakelijkheid van NOIT Computers wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal

het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) en indien en

voorzover de door NOIT Computers terzake afgesloten verzekering deze schade dekt. Indien

de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan